#3023

مدیریت
سرپرست کل

یا رب این خلد برین یا جنه الماواستی
یا همایون بارگاه بضعه موساستی
این مهین بانو که در برج شرافت اختری است
نسل پاک و زاده انسیه الحوراستی

0