#3024

مدیریت
سرپرست کل

چه جای آن که نباشد محب معصومه
که او به چرخ ولا اختر درخشانست
به خاک پای تو ای بنت موسی جعفر
که توتیای ضیابخش اهل عرفانست

0