#3027

مدیریت
سرپرست کل

به هر که می نگرم جانب تو روی آرد
تو خود نظر مگر از لطف سوی ما داری
از آن که دختر موسی بن جعفری به خدا
کنند مدح تو گر تا به حشر جا داری

0