#3029

مدیریت
سرپرست کل

شهر قم یک گل به نام حضرت معصومه دارد
این شرف را شهر قم با حضرت معصومه دارد
شهر ما سرمست گشته از شمیم عطر کویش
یک جهان عطر مصفا حضرت معصومه دارد
هر که شد مهمان به قم از فیض او لبریز گشته
این کرامت ها به دل ها حضرت معصومه دارد
من چه گویم از محبت، از وفا، از عشق بانو
یک بغل فیض معلا، حضرت معصومه دارد

0