#3030

مدیریت
سرپرست کل

مزار حضرت معصومه اینجاست
رضا را خواهر مظلومه اینجاست
چو اینجا شد چراغ عشق روشن
به دل ها این حرم شد پرتوافکن

0