#3038

مدیریت
سرپرست کل

ذیقعده شد و بهار ایران آمد
در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد
در روز یکم کریمه آل رسول (ص)
در یازدهم شاه خراسان آمد
میلاد گل های حضرت رسول (ص) مبارک باد

0