#3057

مدیریت
سرپرست کل

تو ببین، وحشی چشمان توام دختر خوب
که چنین بی سر و سامان توام دختر خوب
خوشترین خاطره در خلوت خونین خیال
خواب لبخند و پری خوان توام دختر خوب
روزت مبارک

0