#3060

مدیریت
سرپرست کل

من دختر شدم تا با تمام وجودم عاشق یه نفر باشم، فقط یه نفر
من دختر شدم تا با احساسات قشنگم آرومش کنم
من دختر شدم تا تکیه گاه خستگی های یه مرد باشم
من دختر شدم تا به یه نوزاد زندگی ببخشم.
به سلامتی دخترای سرزمینم، روزتون مبارک

0