#3067

مدیریت
سرپرست کل

بهارم دخترم چون خنده صبح
امیدی می دمد در خنده تو
به چشم خویشتن می بینم از دور
بهار دلکش آینده تو
دختر عزیزم روزت مبارک

0