#3068

مدیریت
سرپرست کل

می شه اسم پاکتو رو دل خدا نوشت
می شه با تو پر کشید توی راه سرنوشت
می شه با عطر تنت تا خود خدا رسید
می شه چشم نازتو رو تن گل ها کشید

0