#3077

مدیریت
سرپرست کل

جهان را بدون ناخن های لاک زده، بدون کفش های پاشنه بلند، بدون النگو و بدون گل سر تصور کن …
خدا دختر را آفرید، دختر جهان را برای خدا زیبا کرد …

0