#3092

مدیریت
سرپرست کل

دختر موجودی است که:
وقتی تعجب می کند می گوید وااا
وقتی خوشحال است می گوید بمیری الهییی
وقتی غمگین است آه می کشد
وقتی می ترسد جیییغ بنفش می کشد
وقتی بدش می آید می گوید ویششش
وقتی خوشش می آید می گوید وووییی

0