#3097

مدیریت
سرپرست کل

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف، یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان، رسیدن باشد.
هم قلم روزت مبارک

0