#3105

مدیریت
سرپرست کل

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.
روز خبرنگار مبارک

0