#3106

مدیریت
سرپرست کل

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.
روز خبرنگار مبارک

0