#3107

مدیریت
سرپرست کل

کسی که روز خبرنگار رو بهمون تبریک نمی گه، خودمون باید به هم تبریک بگیم.
بچه ها روزتون مبارک، قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

0