#3121

مدیریت
سرپرست کل

با سینه زدن نمی شوی یار حسین
تا روز ابد بپاست پیکار حسین
برخیز که چشم غزه بر پیکر توست
سرباز حسین شو، عزادار حسین

0