#3127

مدیریت
سرپرست کل

آغشته به زخم های سرگردانیم
از مصلحت سکوتتان حیرانیم
بر شانه علم شاخه زیتون داریم
امسال لهوف غزه را می خوانیم

0