#3140

مدیریت
سرپرست کل

ای ملائک کبوتر حرمت
چشم آدم به گندم کرمت
نه خراسان فقط، که ملک خداست
عالمی زیر سایه علمت

0