#3144

مدیریت
سرپرست کل

هرکس که ترا شناخت جان را چه کند؟
فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو، هر دو جهان را چه کند؟

0