#3148

مدیریت
سرپرست کل

ز رحمت به موسی بن جعفر خدا
گران هدیه ای را عطا می کند
به نجمه عطا کرده حق آیتی
که حق را ز باطل جدا می کند
قدم زد علی بن موسی به عالم
که عالم بر او اقتدا می کند

0