#3155

مدیریت
سرپرست کل

پلک خورشید به فرمان تو بر می خیزد
صبح، از سمت خراسان تو بر می خیزد
نور، هر صبح می افتد به در خانه تو
بعد از گوشه چشمان تو بر می خیزد

0