#3158

مدیریت
سرپرست کل

یک جلوه از نگاه تو ای شمس مشرقین
هر صبح و شام طعنه به شمس و قمر زند
ای گل به روی ماه تو یا ثامن الحجج
ماییم در پناه تو یا ثامن الحجج
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0