#3161

مدیریت
سرپرست کل

سلطانی و ما رعیت ملک تو رضاییم
همواره در این سلطنتت جمله گداییم
کی تحفه شاهانه به پابوس تو گیریم
ما منتظر تذکره کرب و بلاییم

0