#3164

مدیریت
سرپرست کل

نام سبحان، مدح سلطان، گشته ذکر عاشقانی که به عشقش مبتلایند
پیروان و بی قراران شاد و خوشحال از قدوم یوسف زهرا رضایند
حضرت نجمه گوهر آورده
بر بهشت جان کوثر آورده
یا رضا جانم …

0