#3167

مدیریت
سرپرست کل

مظهر یا حق و یا حی معنی یا حی و یا هو
منم فقیر عطایت به درگهت زده ام رو
ز رافتت، راهیان کوی عشقت را دعایی کن رضاجان
زندگی و راه و رسم عاشقانت را خدایی کن رضاجان
این عرفه، از کرامت جمع ما را کربلایی کن رضاجان
آرزو دارم گل وفا بویم
نزد شش گوشه رضا رضا گویم
لطف بی پایان یا حضرت سلطان …

0