#3173

مدیریت
سرپرست کل

دل در بر من زنده برای غم تست
یگانه خلق و آشنای غم تست
لطفی است که می کند غمت با دل من
ورنه دل تنگ من چه جای غم تست؟

0