#3178

مدیریت
سرپرست کل

تو را با نام آهو می شناسند
رضای حضرت هو می شناسند
تمام رعیت ملک عظیمت
به نام شاه خوشرو می شناسند
ولادت امام رضا (ع) بر شما مبارک

0