#3181

مدیریت
سرپرست کل

ز عطر حریم تو اگر دوریم، دلخوشیم به نسیم گاه گاه نگاهت …
خوب می دانم از هر که تو دل بردی، خراب عشقت شد …
پس بنگر ما را به نگاهی، که دل ها خراب آیاد توست …

0