#3182

مدیریت
سرپرست کل

در باغ ولایت، گل خوشبوست رضا
سرو چمن گلشن مینوست رضا
نومید نشو ز درگه احسانش
زیرا به جهان ضامن آهوست رضا
*/میلاد هشتمن نور ولایت، تبریک و تهنیت*/

0