#3188

مدیریت
سرپرست کل

گر کمی از پیاله ات جرعه به نام ما کنی
ترک جهان و دین و دل به قصد جام می کنم
تا که بپرسی از دلم نام غریب آشنا
نام رضای فاطمه عطر کلام می کنم

0