#3190

مدیریت
سرپرست کل

گردش چشم تو را نازم که با ایمای آن
نقش شیر پرده ناگه شیر غران می شود
ناز بر فردوس آرد فخر بر رضوان کند
هرکه یک شب در خراسان تو مهمان می شود
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0