#3192

مدیریت
سرپرست کل

ما دولت تسلیم و رضا می طلبیم
راهی سوی اقلیم بقا می طلبیم
اندر دو جهان، عزت و اقبال و نجات
از فیض ولایت رضا می طلبیم
میلاد امام رضا مبارک باد

0