#3193

مدیریت
سرپرست کل

دل در حرمش دارد عجب حال غریبی
برده است ز دل خال لبش هرچه شکیبی
نوشی چو ز لعل لب او قطره ای از عشق
یابی به دل عاشق خود حال عجیبی

0