#3198

مدیریت
سرپرست کل

ای شه طوس که سرچشمه الطاف خدایی
جان ما باد فدایت که ولی نعمت مایی
میوه باغ رسالت، شه اقلیم ولایت
بحر مواج علوم و کرم و لطف و رضایی
میلاد مسعود امام رضا (ع) مبارک باد

0