#3200

مدیریت
سرپرست کل

آمد بهار و صحنه گلزار دیدنیست
گل جوش سبزه از در و دیوار دیدنیست
چون عمر گل چو شادی امروز ما کم است
فرصت مده ز دست که بسیار دیدنیست
میلاد امام رضا (ع) خجسته باد

0