#3206

مدیریت
سرپرست کل

حق، معرفت به هر نگاهم داده
در حلقه عشق خویش راهم داده
این ها همه علتش فقط یک چیز است
ایرانی ام و رضا پناهم داده
میلاد مسعود ولی نعمت ما، آقا امام رضا مبارک

0