#3208

مدیریت
سرپرست کل

ز خاک توس می جهد، ستارگان به آسمان
شمس همیشه در طلوع، مهر کران خاوران
سجده گه اهل فلک، بوسه گه حور و ملک
بارگه قدس رضا، منشا فیض عرشیان

0