#3215

مدیریت
سرپرست کل

قدم زد علی بن موسی به عالم
که عالم بر او اقتدا می کند
به شمس الضحی داده شمس الشموسی
کز او شمس کسب ضیا می کند
میلاد مسعود امام رضا (ع) مبارک باد

0