#3220

مدیریت
سرپرست کل

باز در عرش خدا ولوله برپا شده است
دری از عرش به سمت دل ما واشده است
ازدحام است درِ بیت امام هفتم
جن و انس و ملک آنجاست چه غوغا شده است

0