#3221

مدیریت
سرپرست کل

آن ماه که مهر از نگاهش ریزد
گلبوسه ملک به خاک راهش ریزد
در جشن ولادت رضا هرکه نشست
از بارش مرحمت گناهش ریزد

0