#780

مدیریت
سرپرست کل

پروردگارا! تقدیر دوستان را در سال تازه به گونه ای قرار ده که در پایان سال، از گذشته خود افسوس نخورند.

0