#815

مدیریت
سرپرست کل

از همین روزنه گشوده به درود
به پرستو، به گل، به سبزه درود
به بهاری که می رسد از راه
چند روز دگر به ساز و سرود
بهارتان پیشاپیش مبارک

0