#817

مدیریت
سرپرست کل

گل ها همه با اذن تو برخاسته اند
از بهر ظهور تو خود آراسته اند
مردم همه در لحظه تحویل، بی شک
اول فرج تو از خدا خواسته اند

0