#820

مدیریت
سرپرست کل

چهار دعای برتر لحظه تحویل سال:
اول دعا برای ظهور آن بی مثال
دوم تمام ملت بی ضرر و بی ملال
سوم رسیدن ما به قله های کمال
چهارم تمام جیب ها پر از پول، اما حلال

0