نقشه استان همدان

رنج کدپستی استان همدان

نقشه استان همدان

نقشه استان همدان

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

اسد آباد: ۶۵۴۱۱ تا ۶۵۴۹۱
بهار: ۶۵۳۱۱ تا ۶۵۳۹۱
تویسرکان: ۶۵۸۱۱ تا ۶۵۸۹۱
رزن: ۶۵۶۶۱ تا ۶۵۶۹۱
کبودر آهنگ: ۶۵۵۱۱ تا ۶۵۵۹۱
ملایر: ۶۵۷۱۱ تا ۶۵۷۹۱
نهاوند: ۶۵۹۱۱ تا ۶۵۹۹۱
همدان: ۶۵۱۳۱ تا ۶۵۶۵۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان کهگیلویه و بویراحمد

رنج کدپستی استان کهگیلویه و بویراحمد

نقشه استان کهگیلویه و بویراحمد

نقشه استان کهگیلویه و بویراحمد

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

بویراحمد: ۷۵۹۱۱ تا ۷۵۹۸۱
دنا: ۷۵۹۴۱ تا ۷۵۹۹۱
کهگیلویه: ۷۵۷۱۱ تا ۷۵۷۹۱
گچساران: ۷۵۸۱۱ تا ۷۵۸۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان فارس

رنج کدپستی استان فارس

نقشه استان فارس

نقشه استان فارس

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

ارسنجان: ۷۳۷۳۱ تا ۷۳۷۶۱
استهبان: ۷۴۴۶۱ تا ۷۴۵۱۹
اقلید: ۷۳۸۱۱ تا ۷۳۸۹۱
آباده: ۷۳۹۱۱ تا ۷۳۹۹۱
بوانات: ۷۳۷۸۱ تا ۷۳۹۷۱
پاسارگاد: ۷۳۷۴۱ تا ۷۳۷۹۱
جهرم: ۷۴۱۳۱ تا ۷۴۵۹۱
خرمبید: ۷۳۷۵۱ تا ۷۳۹۶۱
خنج: ۷۴۴۳۱ تا ۷۴۴۳۱
داراب: ۷۴۱۱۱ تا ۷۴۸۹۱
زرین دشت: ۷۴۸۱۴ تا ۷۴۸۶۱
سپیدان: ۷۳۶۱۱ تا ۷۳۶۹۱
شیراز: ۷۱۳۳۱ تا ۷۳۴۹۱
فراشبند: ۷۴۷۷۱ تا ۷۴۷۸۱
فسا: ۷۴۶۱۱ تا ۷۴۶۹۱
فیروزآباد: ۷۴۷۱۱ تا ۷۴۷۹۱
قیر و کارزین: ۷۴۷۱۴ تا ۷۴۷۶۱
کازرون: ۷۳۱۱۱ تا ۷۳۳۹۱
لارستان: ۷۴۳۱۱ تا ۷۴۴۱۹
لامرد: ۷۴۳۴۱ تا ۷۴۴۴۱
مرودشت: ۷۳۴۳۱ تا ۷۳۷۷۱
ممسنی: ۷۳۵۱۱ تا ۷۳۵۹۱
مهر: ۷۴۴۱۴ تا ۷۴۴۵۱
نی ریز: ۷۴۹۱۱ تا ۷۴۹۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان قم

رنج کدپستی استان قم

نقشه استان قم

نقشه استان قم

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

قم: ۳۷۱۳۱ تا ۳۷۴۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان ایلام

رنج کدپستی استان ایلام

نقشه استان ایلام

نقشه استان ایلام

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

ایلام: ۶۹۳۱۱ تا ۶۹۳۹۱
ایوان: ۶۹۴۱۱ تا ۶۹۴۹۱
آبدانان: ۶۹۷۱۱ تا ۶۹۷۹۱
دره شهر: ۶۹۶۱۱ تا ۶۹۶۹۱
دهلران: ۶۹۸۱۱ تا ۶۹۸۹۱
شیروان و چرداول: ۶۹۵۱۱ تا ۶۹۵۹۱
مهران: ۶۹۹۱۱ تا ۶۹۹۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان خوزستان

رنج کدپستی استان خوزستان

نقشه استان خوزستان

نقشه استان خوزستان

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

دزفول: ۶۴۶۱۱ تا ۶۴۶۹۱
دشت آزادگان: ۶۴۴۱۱ تا ۶۴۴۹۱
رامهرمز: ۶۳۸۱۱ تا ۶۴۹۶۱
شادگان: ۶۴۳۱۱ تا ۶۴۳۶۱
شوش: ۶۴۷۱۱ تا ۶۴۷۹۱
شوشتر: ۶۴۵۱۱ تا ۶۴۵۹۱
لالی: ۶۴۹۴۱ تا ۶۴۹۴۱
ماهشهر: ۶۳۵۱۱ تا ۶۳۵۸۱
مسجد سلیمان: ۶۴۹۱۱ تا ۶۴۹۹۱
هندیجان: ۶۳۵۹۱ تا ۶۳۵۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان بوشهر

رنج کدپستی استان بوشهر

نقشه استان بوشهر

نقشه استان بوشهر

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

بوشهر: ۷۵۱۳۱ تا ۷۵۴۶۱
تنگستان: ۷۵۴۷۱ تا ۷۵۵۱۹
دشتستان: ۷۵۶۱۱ تا ۷۵۶۹۱
دشتی: ۷۵۴۱۱ تا ۷۵۴۵۱
دیر: ۷۵۵۳۱ تا ۷۵۵۵۱
دیلم: ۷۵۳۶۱ تا ۷۵۳۷۱
کنگان: ۷۵۳۹۱ تا ۷۵۵۹۱
گناوه: ۷۵۳۱۱ تا ۷۵۳۵۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان اصفهان

رنج کدپستی استان اصفهان

نقشه استان اصفهان

نقشه استان اصفهان

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

اردستان: ۸۳۸۱۱ تا ۸۴۴۹۱
اصفهان: ۸۱۳۳۱ تا ۸۳۷۹۱
آران وبیدگل: ۸۷۴۱۱ تا ۸۷۴۹۱
برخوار و میمه: ۸۳۱۳۱ تا ۸۳۵۹۱
تیران و کرون: ۸۵۳۱۱ تا ۸۵۳۸۱
چادگان: ۸۵۷۱۳ تا ۸۵۷۹۱
خمینی شهر: ۸۴۱۳۱ تا ۸۴۳۹۱
خوانسار: ۸۷۹۱۱ تا ۸۷۹۹۱
سمیرم سفلی: ۸۶۴۱۳ تا ۸۶۴۶۱
سمیرم: ۸۶۶۱۳ تا ۸۶۹۹۱
شهرضا: ۸۶۱۳۱ تا ۸۶۶۱۱
فریدن: ۸۵۶۱۱ تا ۸۵۷۸۱
فریدونشهر: ۸۵۹۱۱ تا ۸۵۹۹۱
فلاورجان: ۸۱۷۸۹ تا ۸۴۶۹۱
کاشان: ۸۷۱۳۱ تا ۸۷۵۹۱
گلپایگان: ۸۷۷۱۱ تا ۸۷۸۹۱
لنجان: ۸۴۷۱۱ تا ۸۴۹۷۱
مبارکه: ۸۴۸۱۱ تا ۸۶۳۱۹
نائین: ۸۳۶۱۱ تا ۸۳۹۹۱
نجف آباد: ۸۵۱۳۱ تا ۸۵۸۹۱
نطنز: ۸۷۶۱۱ تا ۸۷۶۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان آذریایجان غربی

رنج کدپستی استان آذربایجان غربی

نقشه استان آذریایجان غربی

نقشه استان آذریایجان غربی

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

ارومیه: ۵۷۱۳۱ تا ۵۷۵۹۱
اشنویه: ۵۷۷۱۱ تا ۵۷۷۹۱
بوکان: ۵۹۴۳۱ تا ۵۹۵۹۱
پیرانشهر: ۵۷۸۱۱ تا ۵۷۹۹۱
تکاب: ۵۹۹۱۶ تا ۵۹۹۷۱
چالدران: ۵۸۶۴۱ تا ۵۸۷۹۱
خوی: ۵۸۱۳۱ تا ۵۸۵۹۱
سردشت: ۵۹۶۱۱ تا ۵۹۸۹۱
سلماس: ۵۸۸۱۱ تا ۵۸۹۹۱
ماکو: ۵۸۶۱۱ تا ۵۸۶۳۱
مهاباد: ۵۹۱۳۱ تا ۵۹۳۴۱
میاندوآب: ۵۹۳۵۱ تا ۵۹۳۶۱
نقده: ۵۷۶۱۱ تا ۵۷۶۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.