نقشه استان خراسان شمالی

رنج کدپستی استان خراسان شمالی

نقشه استان خراسان شمالی

نقشه استان خراسان شمالی

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

اسفراین: ۹۶۶۱۱ تا ۹۶۶۹۱
بجنورد: ۹۴۱۳۱ تا ۹۴۵۹۱
جاجرم: ۹۴۳۱۱ تا ۹۴۴۹۱
شیروان: ۹۴۶۱۱ تا ۹۴۶۹۱
فاروج: ۹۴۸۱۱ تا ۹۴۸۹۱
مانه و سملقان: ۹۴۳۴۱ تا ۹۴۵۵۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان اردبیل

رنج کدپستی استان اردبیل

نقشه استان اردبیل

نقشه استان اردبیل

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

اردبیل: ۵۶۱۳۱ تا ۵۶۴۹۱
بیله سوار: ۵۶۷۱۱ تا ۵۶۷۹۱
پارس آباد: ۵۶۹۱۱ تا ۵۶۹۹۱
خلخال: ۵۶۸۱۱ تا ۵۶۸۹۱
کوثر: ۵۶۸۴۱ تا ۵۶۸۶۱
گرمی: ۵۶۵۱۱ تا ۵۶۵۹۱
مشکین شهر: ۵۶۶۱۱ تا ۵۶۶۹۱
نمین: ۵۶۳۱۱ تا ۵۶۳۶۱
نیر: ۵۶۴۱۱ تا ۵۶۴۵۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.

نقشه استان سیستان و بلوچستان

رنج کدپستی استان سیستان و بلوچستان

نقشه استان سیستان و بلوچستان

نقشه استان سیستان و بلوچستان

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

ایرانشهر: ۹۹۱۳۱ تا ۹۹۴۹۱
چابهار: ۹۹۷۱۱ تا ۹۹۸۶۱
خاش: ۹۸۸۱۱ تا ۹۸۹۹۱
دلگان: ۹۹۴۷۱ تا ۹۹۴۷۱
زابل: ۹۸۵۱۱ تا ۹۸۷۹۱
زابلی: ۹۹۶۶۱ تا ۹۹۶۶۱
زاهدان: ۹۸۱۳۱ تا ۹۸۴۹۱
سراوان: ۹۹۵۱۱ تا ۹۹۶۹۱
سرباز: ۹۹۳۱۱ تا ۹۹۳۹۱
نیکشهر: ۹۹۳۳۱ تا ۹۹۹۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
یوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.